Extra bolagsstämma 30/8 2018.

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm.
RÄTT ATT DELTA VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 24 augusti 2018, och
dels senast fredagen den 24 augusti 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Grev Turegatan 10, 1 tr, 114 46 Stockholm eller via e-post (info@naxs.se), med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.naxs.se) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 24 augusti 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 13 574 770 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 1 355 340 egna aktier.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Framläggande och godkännande av dagordning

  5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet

  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning

av aktier och fondemission 8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7: Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier och fondemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet och fondemission i enlighet med punkterna (a) – (b) nedan. Besluten är villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang.

(a) Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 74.881,94 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras genom att de återköpta egna aktier som Bolaget innehar vid dagen för kallelse till bolagsstämman dras in.

(b) Fondemission utan utgivande av aktier

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska ökas med 74.881,94 kronor genom överföring av 74.881,94 kronor från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 samt revisorns och styrelsens yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 10, 1tr, Stockholm, och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.naxs.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas vid bolagsstämman.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD Telefon: +46 733-110 011

Stockholm i augusti 2018 Styrelsen för NAXS AB (publ)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018 kl. 08.30 CET.