Investeringspolicy


NAXS INVESTERINGSPOLICY


ÖVERGRIPANDE INVESTERINGSSTRATEGI

NAXS strategi är att skapa sådan avkastning på sina investeringar att avkastningen står i proportion till den risk investeringarna innebär.

 

INVESTERINGSKRITERIER

NAXS kan utan begränsning, annat än vad som anges nedan, investera i private equity-fonder som har ett eller flera av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige) som fokus för sina investeringar.

NAXS kan utan begränsning, annat än vad som anges nedan, göra direktinvesteringar, tillsammans med private equity- och andra fonder inom alternativa tillgångar, utan geografisk begränsning.

Upp till fyrtio procent av NAXS substansvärde vid investeringstillfället kan investeras i tillgångar och finansiella instrument av valfritt slag och utan geografisk begränsning.


INVESTERINGSSTORLEK OCH SPRIDNING

NAXS avsikt är att ha en diversifierad portfölj av investeringar. NAXS kan emellertid, som ett resultat av marknadsförhållanden, besluta att placera upp till fyrtio procent av NAXS substansvärde vid investeringstidpunkten i en enskild investering.

 

LIKVIDITETSFÖRVALTNING

NAXS likviditetsförvaltning skall hanteras internt genom placering i säkra räntebärande instrument med kort löptid eller på Bolagets bankkonton. Syftet med likviditetsförvaltningen är primärt att bevara kapitalets värde.TOTAL EXPONERING MOT PRIVATE EQUITY FONDER

NAXS kan lämna åtaganden till private equity-fonder till ett belopp som vid tiden för investeringstillfället överstiger substansvärdet, förutsatt att den totala exponeringen mot private equity-fonder vid samma tidpunkt uppgår till högst 130 procent av substansvärdet.

 

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets målsättning är att värdeöverföringen till aktieägarna över tid skall utgöra mellan 50 och 75 procent av Koncernens resultat efter skatt justerat för orealiserade intäkts- och kostnadsposter. Sådan värdeöverföring kan ske genom utdelning, återköp och inlösen av aktier, eller på annat sätt. NAXS förbehåller sig rätten att justera utdelningspolicyn mot bakgrund av eventuella investeringsmöjligheter och marknadsrisker.