Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet 2020

  • Resultat efter skatt uppgick till -4,0 (15,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,35 (1,33) SEK. 
  • Substansvärdet uppgick till 704 MSEK (63,13 SEK per aktie) per den 31 mars 2020, jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019.
  • Nettokassan uppgick till 188 MSEK (16,86 SEK per aktie) per den 31 mars 2020, jämfört med 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019.
  • Årsstämman 2020 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie. 

VD-kommentar

Substansen per aktie inklusive under kvartalet utbetald utdelning ökade med 3,9% under det första kvartalet 2020. Emellertid kan de turbulenta marknadsförhållanden som nu råder komma att väsentligt påverka värderingarna av NAXS investeringar i private equity fonder och övriga investeringar.

Avsnittet Framtidsutsikter i denna rapport redovisar en summarisk känslighetsanalys av hur värdeförändringar i NAXS investeringar påverkar företagets resultat och substansvärde.