Kommuniké från extra bolagsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 19 december 2013

Vid extra bolagsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 19 december 2013 beslutade bolagsstämman, i enlighet med förslag från bolagets majoritetsägare, Tompkins Square Park S.a.r.l., genom dess finansmanager QVT Financial LP

Vid extra bolagsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 19 december 2013 beslutade bolagsstämman, i enlighet med förslag från bolagets majoritetsägare, Tompkins Square Park S.a.r.l., genom dess finansmanager QVT Financial LP, att

·         antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter,

·         styrelsen ska bestå av Ramanan Raghavendran, John Chapman, Tony Gardner-Hillman och Andrew Wignall för tiden intill slutet av nästa årsstämma med John Chapman som styrelsens ordförande, och

·         att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med samma belopp som fastställdes av årsstämman den 14 maj 2013, det vill säga att arvode till de av stämman valda styrelseledamöterna som inte uppbär lön av bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt 675.000 kronor, varav 225.000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

 

- Den tillträdande styrelsen skulle vilja tacka de avgående styrelseledamöterna, som har gjort ett utomordentligt jobb med att leda NAXS alltsedan bolagets grundande, och i att genomföra bolagets affärsidé att göra den nordiska private equity-marknaden tillgänglig för en bredare krets investerare. I takt med att bolagets portfölj mognar, inträder NAXS i en ny fas och den nyvalda styrelsen ser mycket fram emot att fortsättningsvis stödja bolaget i dess utveckling.

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD

Telefon: 073-311 00 11

Svenska