NAXS Delårsrapport Jan-Mar 2014

Första kvartalet 2014

  • Resultat efter skatt uppgick till 33,3 (-4,7) MSEK.

  • Resultatet per aktie uppgick till 2,24 (-0,32) SEK.

  • Substansvärdet uppgick till 686 MSEK (SEK 46,09 per aktie) per den 31 mars 2014, jämfört med 654 MSEK (SEK 43.92 per aktie) per den 31 mars 2013.

  • Nettokassan uppgick till 157 MSEK (10,53 SEK per aktie) per den 31 mars 2013, jämfört med 131 MSEK (8,80 SEK per aktie) per den 31 mars 2013.


VD-kommentar

NAXS substansvärde fortsatte att stiga under det första kvartalet med en ökning om 4,9%. NAXS aktie har också haft en positiv utveckling under årets 3 första månader och har i stort handlats i linje med substansvärdet. Fonderna genomförde 2 förvärv under kvartalet, och sammantaget har nu 100 portföljbolag förvärvats, vilket utgör en god indikator på den grad av diversifiering som vår portfölj nu uppnått. Antalet exit under föregående år har gett oss en stark balansräkning och tillåter bolaget att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 2,00/aktie för verksamhetsåret 2013. Detta motsvarar ca 4,5% av substansvärdet per den 31 december 2013.

 

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

 

2014
1/1–31/3

2013
1/1–31/3

Resultat efter skatt, TSEK

33 291

-4 718

 

 

2014
31/3

2013
31/12

Andelar i private equity fonder, TSEK

527 722

522 428

Andelar i private equity fonder i % av eget kapital

77

80

Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK

157 722

163 776

Total exponering mot private equity fonder, TSEK

685 444

686 204

Nettokassa, TSEK

156 734

131 008

Andelar i private equity fonder per aktie, SEK

35,47

35,09

Nettokassa per aktie, SEK

10,53

8,80

Eget kapital per aktie, SEK

46,09

43,92

Börskurs, SEK

42,50

38,80

 

 

Informationen som lämnats här är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 07.30 (CET).

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11

 

Se hela rapporten i bifogad fil.

Rapporten och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.)

Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8 611 33 25, E-post: