NAXS Beslut om återköp av egna aktier

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 1 juni 2015, att förvärva egna aktier. Förvärv får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Bolaget innehar per dagens datum 130 448 egna aktier och det totala antalet utstående aktier i bolaget är 15 000 000. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna aktier.

Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt.

Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att återföra kapital till aktieägarna samt att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör Telefon: 073 311 00 11