NAXS Bokslutskommuniké 2011

PRESSMEDDELANDE NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (Publ)

Bokslutskommuniké 2011

Januari-december 2011 

  • Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (3,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,64 (0,22) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till MSEK 562 (37,51 per aktie) per den 31 december 2011, jämfört med MSEK 572 (SEK 38,13 per aktie) per den 31 december 2010.
  • Nettokassan uppgick till MSEK 202 (SEK 13,48 per aktie) per den 31 december 2011, jämfört med MSEK 270 (SEK 18,02 per aktie) per den 31 december 2010.

Fjärde kvartalet

  • Resultat efter skatt uppgick till -28,8 (-6,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -1,92 (-0,44) SEK.

Utdelning

  • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,4 SEK per aktie vilket motsvarar 50 procent av årets reavinster. Vidare avser styrelsen föreslå årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.