NAXS Bokslutskommuniké 2013


     Januari - december 2013

 • Resultat efter skatt uppgick till 54,2 (54,9) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 3.64 (3,66) SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 654 MSEK (SEK 43.92 per aktie) per den 31 december 2013, jämfört med 609 MSEK (SEK 40,83 per aktie) per den 31 december 2012.

 • Nettokassan uppgick till 131 MSEK (8,80 SEK per aktie) per den 31 december 2013, jämfört med 123 MSEK (SEK 8,22 per aktie) per den 31 december 2012.

  Fjärde kvartalet 2013

 • Resultat efter skatt uppgick till 24,5 (16,7) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,64 (1,12) SEK.

  Utdelning

 • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 2,00 SEK per aktie. Vidare avser styrelsen föreslå årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

  VD-kommentar

  NAXS utvecklades väl under 2013 med en ökning av substansvärdet per aktie – inklusive gjorda utdelningar - på 8,8% och en ökning av aktiekursen med över 30% samtidigt som aktivitetsnivån i underliggande fonder var hög.

   

  De positiva trender som påverkade de finansiella marknaderna och private equity industrin som helhet under 2013 återspeglades i NAXS portfölj särskilt tydligt genom antalet exits som uppgick till 10 stycken och att det under året också genomfördes 9 rekapitaliseringar vilka återförde kapital till investerarna.

   

  Förekomsten av ett så stort antal exits, vilka genererade en genomsnittlig avkastning i nivå med vad NAXS hittills presterat, tillsammans med många rekapitaliseringar, ger bolaget en stabil balansräkning och en god position för att utnyttja framtida investeringsmöjligheter.  

   

  Lennart Svantesson

Svenska