NAXS Bokslutskommuniké 2015

Januari-december 2015

·         Resultat efter skatt uppgick till 64,2 (128,0) MSEK.

·         Resultatet per aktie uppgick till 4,32 (8,60) SEK.

·         Substansvärdet uppgick till 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) per den 31 december 2015, jämfört med 751 MSEK (SEK 50,53 per aktie) per den 31 december 2014.

·         Nettokassan uppgick till 351 MSEK (23.60 SEK per aktie) per den 31 december 2015, jämfört med 167 MSEK (11,26 SEK per aktie) per den 31 december 2014.

·         NAXS lämnade 2.30 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2014.

Fjärde kvartalet 2015

·         Resultat efter skatt uppgick till -25,0 (23,6) MSEK.

·         Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -1,68 (1,59) SEK.

Vinstutdelning

·         Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 2,50 SEK per aktie. Vidare föreslår styrelsen och verkställande direktören årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

2015 var ytterligare ett framgångsrikt år för NAXS, trots negativ påverkan av valutautvecklingen. Substansvärdet per aktie – inklusive gjorda utdelningar - ökade med 9% under 12-månadersperioden. Exit aktiviteten var hög med 9 fullt genomförda avyttringar och 4 partiella avyttringar via börsnotering. NAXS aktie fortsatte också att utvecklas väl med en uppgång om 8,2% under året och aktien handlades i linje med substansvärdet vid årsslutet.

Som ett resultat av genomförda avyttringar/exit i har vi nu en stark balansräkning och en betydande kassa vilket är en styrka i nuvarande mer volatila marknad. Det är också i perspektivet av denna mer osäkra marknad som styrelsen reviderat NAXS investeringspolicy. Ni kan läsa denna nya policy på vår hemsida.

Lennart Svantesson