NAXS Delårsrapport Januari-September 2013

Januari - september 2013

·         Resultat efter skatt uppgick till 29,7 (38,2) MSEK.

·         Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,99 (2,56) SEK.

·         Substansvärdet uppgick till 630 MSEK (SEK 42,34 per aktie) per den 30 september 2013, jämfört med 609 MSEK (SEK 40,83 per aktie) per den 31 december 2012.

·         Nettokassan uppgick till 129 MSEK (8,66 SEK per aktie) per den 30 september 2013, jämfört med 123 MSEK (SEK 8,22 per aktie) per den 31 december 2012.

Tredje kvartalet 2013

·         Resultat efter skatt uppgick till 9,4 (5,5) MSEK.

·         Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,63 (0,36) SEK.

VD-kommentar

Det är med tillfredställelse vi kunnat notera ett ökande antal avyttringar av portföljbolag (exit) bland NAXS fonder. Hittills under året har avtal om försäljning offentliggjorts för 8 bolag, bland dessa Interas försäljning av Delete (fullföljd i kvartal tre) och Valedos försäljning av BTI (fullföljd i kvartal fyra, efter rapporperiodens utgång). De 15 avyttringar som gjorts sedan NAXS grundades har genererat en genomsnittlig årlig bruttoavkastning (IRR) på 21%.

NAXS substansvärde fortsätter stiga och har ökat med 4,9% hittills under året - inkluderat utdelningen 2013.

 

Lennart Svantesson