NAXS har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

N.B. The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancies between the text in this document and the Swedish document, the latter shall prevail. 

Pressmeddelande 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier Styrelsen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 14 maj 2013, att förvärva egna aktier. Förvärv får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen. Bolaget innehar per dagens datum 105 149 egna aktier och det totala antalet utstående aktier i bolaget är 15 000 000. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna aktier. Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt. Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att återföra kapital till aktieägarna, att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, samt att motverka en stor substansrabatt med avseende på bolagets aktie, vilket sammantaget bedöms ha en sannolikt positiv inverkan på kursutvecklingen för Bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde. 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 731-416 411

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2013 klockan 08.00 CET.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972
Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm
Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail:
www.naxs.se 

NAXS är ett bolag som investerar I buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.