NAXS har beslutat genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämma den 4 maj 2011, att förvärva egna aktier. Förvärv får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Bolaget innehar per dagens datum inga egna aktier. Utestående antal egna aktier är 15 000 000. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna aktier.

Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt.

Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet att distribuera kapital till aktieägarna, att främja en effektivare kapitalanvändning i Bolaget, samt att motverka substansrabatten med avseende på Bolagets aktie, vilket sammantaget bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för Bolagets aktier.