NAXS Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i NAXS AB (publ), org.nr 556712-2972, med säte i Stockholm (”Bolaget” eller ”NAXS”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 juli 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer NAXS extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

NAXS välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 1 juli 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om den extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 22 juni 2021,
dels senast onsdagen den 30 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 24 juni 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.naxs.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara NAXS tillhanda senast onsdagen den 30 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@naxs.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan

behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Bolagets webbplats, www.naxs.se.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till NAXS AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm, eller elektroniskt till info@naxs.se, senast måndagen den 21 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm, och på Bolagets webbplats, www.naxs.se, senast lördagen den 26 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 11 152 585 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

 1. Valavordförandevidstämman

 2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Framläggande och godkännande av dagordning

 5. Prövningomstämmanblivitbehörigensammankallad

 6. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter

 7. Fastställandeavantaletstyrelseledamöter

 8. Fastställande av arvoden åt styrelse

 9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Styrelsens förslag

Punkterna 1, 2 och 6: Val av ordförande vid stämman, val av två justeringspersoner, beslut om ansvarsfrihet
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande.

 • Till ordförande på den extra bolagsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck eller den som styrelsen utser vid hans förhinder.

 • Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet från den extra bolagsstämman föreslås Amaury de Poret och Thomas Åkerman eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från den extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från den extra bolagsstämman.

 • Beslut att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna Tony Gardner-Hillman, Andrew Wignall, Damhnait Ni Chinneide och John Chapman för tiden från årsstämman som hölls den 11 mars 2021 till och med slutet av den extra bolagsstämman den 1 juli 2021.

  Majoritetsaktieägarens förslag

  Punkterna 7 – 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse, val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

  Majoritetsaktieägaren i bolaget Tomkins Square Park S.à.r.l (”Majoritetsaktieägaren”)

föreslår att den extra bolagsstämman beslutar enligt följande.

 • Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, istället för fyra (4) bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

 • Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma vara oförändrad per ledamot (inklusive ordföranden) och, med anledning av att styrelsen utökats till att bestå av fem ledamöter istället för fyra i enlighet med föregående förslag, totalt utökas från 753 750 kronor till totalt 918 750 kronor.

 • Majoritetsägaren föreslår att stämman byter ut styrelsen i sin helhet. Till nya ordinarie ledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Daniel Gold, Meg Eisner, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. Vidare föreslås nyval av Daniel Gold till styrelsens ordförande.

  Information om den föreslagna nya styrelsen

  Daniel Gold

  Daniel Gold (född 1968) har byggt upp och varit en ledande befattningshavare i QVT Financial LP (“QVT”) sedan starten, med början genom handel för egen räkning vid Deutsche Bank A.G. Han är verkställande direktör, och CFO samt Managing Member i QVTs general partner. Daniel Gold var tidigare direktör i DB Advisors L.L.C. Han grundade också QVT-koncernen på Deutsche Bank strax efter att han började på Deutsche Bank 1992, efter att tidigare ha arbetat som mäklare för egen räkning på Daiwa Securities America och på Bear Stearns & Co. Daniel Gold har en Bachelor of Arts i fysik från Harvard College. Daniel Gold äger inte några aktier direkt i Bolaget, fast har ett ekonomiskt intresse i Majoritetaktiesägarens innehav. Daniel Gold är amerikansk medborgare och bosatt i USA.

  Meg Eisner

  Meg Eisner (född 1986) är delägare och CCO i QVT. Innan hon började på QVT i 2007 erhöll hon en Bachelor of Arts i International Political Economy med högsta betyg från Fordham University. Meg Eisner äger inte några aktier direkt i Bolaget, men har ett ekonomiskt intresse i Majoritetsägarens aktieinnehav. Meg Eisner har varit ordförande i Bolagets valberedning sedan 2019 som representant för QVT och Majoritetaktiesägaren. Meg Eisner är amerikansk medborgare och bosatt i USA.

  Synne Syrrist

  Synne Syrrist (född 1972) är en oberoende företagskonsult och har lång erfarenhet som extern styrelseledamot i både privata och publika bolag. Synne Syrrist var tidigare partner och finansanalytiker på First Securities AS. Hon sitter för närvarande i styrelsen för flera publika bolag, inklusive Awilco LNG ASA, Awilco Drilling Ltd. Och Aqualibraemar LOC ASA. Hon har en Master of Science från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och har kvalificerat sig som auktoriserad finansanalytiker vid Norges handelshøyskole. Synne Syrrist äger inga aktier i Bolaget. Synne Syrrist är norsk medborgare och bosatt i Norge.

  Nikolai Jebsen

  Nikolai Jebsen (född 1984) är en oberoende konsult och investerare. Han var tidigare CFO i Aurora LPG, en börsnoterad leverantör av transporttjänster för gasol, från grundandet av bolaget till dess att bolaget blev uppköpt 2017. Nikolai Jebsen har lång erfarenhet inom aktie- och obligationskapitalmarknaden från sin tid hos Carnegie, Pareto och SEB, samt i att framställa officiell finansiell rapportering. Han har en kandidatexamen i finans från Handelshøyskolen BI. Nikolai Jebsen äger inga aktier i Bolaget. Nikolai Jebsen har dubbelt medborgarskap och är norsk och amerikansk medborgare, bosatt i Norge.

  Børge Johansen

  Børge Johansen (född 1974) är en oberoende investerare och styrelseledamot av Sector Alarm. Han har också tidigare varit verkställande direktör i Aurora LPG. Innan tiden på Aurora var Johansen ansvarig för forskning och investering inom sjöfartssektorn på Oslo Asset Management AS och Carnegie Investment Bank. Han har också flera års erfarenhet av sammanslagning och förvärv av företag och företagsfinansiering från engagemang inom Creo Advisors och Andersen Consulting. Børge Johansen äger inga aktier i Bolaget. Børge Johansen är norsk medborgare och bosatt i Norge.

Majoritetsaktieägaren har informerat Bolaget om att Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen inte är företrädare för QVT eller för Majoritetsaktieägaren, inte får någon form av ersättning eller andra förmåner från QVT (det finns inte heller något löfte om detta) och att det inte finns några familjeband mellan dem och någon av huvudmännen för QVT eller styrelseledamöter i Majoritetsaktieägaren. Var och en av Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen har suttit, sitter och/eller kan i framtiden då och då komma att sitta i styrelsen för andra bolag där QVTs förvaltade fonder har ett betydande aktieinnehav.

QVT anser att Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare (inklusive Majoritetsaktieägaren och QVT).

Majoritetsaktieägarens förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 8, Stockholm och på Bolagets webbplats www.naxs.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2021 Styrelsen för NAXS AB (publ)

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD Telefon: +46 733-110 011

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 16.00 CET.

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm

Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se