NAXS Kommuniké från Årsstämma 2013

N.B. The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancies between the text in this document and the Swedish document, the latter shall prevail. 

Pressmeddelande 

Kommuniké från årsstämma NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 14 maj 2013 
Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 14 maj 2013 beslutade årsstämman enligt följande Fastställande av årsbokslut m m 

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2012 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 590.347.695 kronor disponeras så att 0,5 kronor per aktie, totalt 7.447.425,50 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 582.900.269,50 kronor, överförs i ny räkning.
 • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Styrelse och revisorer m m
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Björn C. Andersson (omval), Robin Ahlström (omval), Frans Boch (omval) och Ramanan Raghavendran (omval). Björn C. Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.  
 • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225.000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150.000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
 • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Styrelse och revisorer m m 
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Björn C. Andersson (omval), Robin Ahlström (omval), Frans Boch (omval) och Ramanan Raghavendran (omval). Björn C. Andersson omvaldes till styrelsens ordförande. 
 • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225.000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150.000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst & Young Aktiebolag som revisor tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2014.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2014. De fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se. Återköpsbemyndigande 
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se. 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 733-110 011 

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2013 klockan 08.00 CET. 

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972
Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm
Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: www.naxs.se 

NAXS är ett bolag som investerar I buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.