NAXS Kommuniké från Årsstämma 2014

Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 8 maj 2014 beslutade årsstämman enligt följande


Fastställande av årsbokslut m m

 

•   Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2013 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 577.501.662 kronor disponeras så att 2 kronor per aktie, totalt 29.775.284 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 547.726.378 kronor, överförs i ny räkning.

 

•   Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Styrelse och revisorer m m

 

•   Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), Ramanan Raghavendran (omval) och John Chapman (omval). John Chapman omvaldes till styrelsens ordförande.

 

•   Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225.000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150.000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst & Young Aktiebolag som revisor tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

 

 

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2015

 

•   Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2015. De fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 

  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

 

Återköpsbemyndigande

 

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

   

   

   

  Kontaktinformation

  Lennart Svantesson, VD

  Telefon: +46 733-110 011

   

   

  Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

   

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

  Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2014 klockan 08.00 CET.

   

   

  NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972

  Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm

  Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: info@naxs.se

  www.naxs.se

   

  NAXS är ett bolag som investerar i buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.