NAXS kommuniké från Årsstämma 2015

Kommuniké från årsstämma NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 1 juni 2015

Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 1 juni 2015 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut m m

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2014 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 605 706 429 kronor disponeras så att 2,30 kronor per aktie, totalt 34 199 970 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 571 506 459 kronor, överförs i ny räkning.

  • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

    Styrelse och revisorer m m

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), Ramanan Raghavendran (omval) och John Chapman (omval). John Chapman omvaldes till styrelsens ordförande.

  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225 000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150 000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2016

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2016. De fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

Återköpsbemyndigande

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör Telefon: 073 311 00 11