Årsstämma 2018

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 5 juni 2018 beslutade årsstämman enligt följande

 

Fastställande av årsbokslut m m

 

• Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2017 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 2,53 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.

 

•   Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Styrelse och revisorer m m

 

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), John Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (omval). John Chapman omvaldes till styrelsens ordförande.

 

• Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 165 000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

 

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019

 

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019. De fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 

  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

 

Återköpsbemyndigande

 

§  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

 

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

 

§  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med 26 219,74 kronor genom indragning av de återköpta egna aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman samt fondemission om 26 219,74 kronor utan utgivande av aktier. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

 

 

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11