Årsstämma 2019

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 4 juni 2019

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 4 juni 2019 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2018 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 2,78 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.

 • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

  Styrelse och revisorer m m

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), John Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (omval). John Chapman omvaldes till styrelsens ordförande.

 • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 165 000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Valberedning

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning att gälla till dess bolagsstämman beslutar annat. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Meg Eisner (representerande QVT Financial LP), Amaury de Poret (representerande sig själv) och John Chapman (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen. Meg Eisner valdes till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Återköpsbemyndigande

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen avseende återköp av egna aktier.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med 18 988,35 kronor genom indragning av de återköpta egna aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman samt fondemission om 18 988,35 kronor utan utgivande av aktier.

Kontaktinformation:
Lennart Svantesson, verkställande direktör Telefon: +46 73 311 00 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 17.45 CET.