Årsstämma 2022

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 30 mars 2022

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 30 mars 2022 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2021 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 3,50 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.
  • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Noterades att beslutet avsåg även den styrelse som avgick under 2021.

Styrelse och revisorer m m

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Daniel Gold (omval), Meg Eisner (omval), Nikolai Jebsen (omval), Børge Johansen (omval) och Synne Syrrist (omval). Daniel Gold omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 918 750 kronor, varav 306 250 kronor ska utgå till var och en av styrelsens tre oberoende ledamöter, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. De två styrelseledamöter som är associerade med QVT, Daniel Gold och Meg Eisner, avstod från arvode. Noterades att denna allokering av arvodet ska tillämpas retroaktivt från och med 1 juli 2021 då den nuvarande styrelsen valdes in. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

• Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Valberedning

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Meg Eisner (representerande QVT Financial LP), Didrik Hamilton (representerande sig själv) och Amaury de Poret (representerande sig själv) till ledamöter i valberedningen. Amaury de Poret valdes till valberedningens ordförande.
  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en uppdaterad valberedningsinstruktion.

Ersättningsrapport

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ersättningsrapporten.

Återköpsbemyndigande

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen avseende återköp av egna aktier.


Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD 

Telefon: +46 733-110 011


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 kl. 17.00 CET.