Bolagsordning

§1

Bolagets firma är NAXS AB (publ).

§2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

§3

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva investeringsverksamhet och i samband därmed förvärva, äga och förvalta samt försälja andelar, aktier, delrätter och andra värdepapper samt förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter i samband med investeringar i eller saminvesteringar med bolag eller fonder samt därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor, högst 2 000 000 kronor.

§5

Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 st, högst 40 000 000 st.

§6

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

§7

Styrelsen skall bestå av 3-8 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§8

Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.

§9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 10

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11

Beslut om ändring av denna bolagsordnings 3§ eller 11 § är inte giltigt med mindre det biträtts av aktieägare med mer än nio tiondelar (9/10) av de avgivna rösterna företrädande nio tiondelar (9/10) av bolagets samtliga aktier.

§ 12

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

 

_______________________

 

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 1 juni 2016