Extra bolagsstämma 01/07 2021

Vid den extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juli 2021 beslutade stämman enligt följande 

Styrelse

  • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter och att byta ut styrelsen i sin helhet för att ha följande sammansättning: Daniel Gold, Meg Eisner, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. Daniel Gold valdes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades vidare, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att arvodet till styrelsen per ledamot (inklusive ordföranden) ska vara oförändrat i förhållande till vad som beslutades av årsstämman 2021. Med anledning av att styrelsen utökats till att bestå av fem ledamöter istället för fyra utökas det totala arvodet från 753 750 kronor till 918 750 kronor.


Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD 

Telefon: +46 733-110 011


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 22.00 CET.