Extra bolagsstämma 19/12 2013

Extra bolagsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) på begäran av majoritetsägaren

 

Styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (“NAXS” eller “Bolaget”) har, på begäran av Bolagets majoritetsägare Tompkins Square Park S.a.r.l. (”Majoritetsägaren”), genom sin finansmanager QVT Financial LP, beslutat att kalla till extra bolagsstämma, att hållas torsdagen den 19 december 2013, klockan 10.00 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20 i Stockholm. 

Bakgrunden till Majoritetsägarens begäran till styrelsen att sammankalla en extra bolagsstämma är val av ny styrelse för NAXS. Enligt meddelande till styrelsen har Majoritetsägaren för avsikt att återkomma med förslag på ny styrelse innan bolagsstämman. Sådant förslag kommer, när det kommit styrelsen till handa, att hållas tillgängligt hos Bolaget samt på NAXS webbplats.

Den fullständiga kallelsen, inklusive dagordning, framgår nedan och kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 26 november 2013. Annons om att kallelse har skett kommer samma dag att publiceras i Svenska Dagbladet.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD Telefon: +46 73-311 00 11

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2013 klockan 16.30 CET.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972 Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm
Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: info@naxs.se www.naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (publ)

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 19 december 2013 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran av Bolagets majoritetsaktieägare Tompkins Square Park S.a.r.l. genom dess finansmanager QVT Financial LP.

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels
och dels

OMBUD

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 13 december 2013,
senast fredagen den 13 december 2013 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Grev Turegatan 10, 1 tr, 114 46 Stockholm eller via e-post (info@naxs.se), med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.naxs.se) samt kommer att skickas till aktieägare som begär det.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 13 december 2013, då sådan införing ska vara verkställd.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15.000.000 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 110.752 egna aktier.

DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd

  3. Val av ordförande vid stämman

  4. Framläggande och godkännande av dagordning

  5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet

  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

  8. Fastställande av arvoden till styrelsen

  9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

  10. Stämmans avslutande

Förslag enligt punkt 7-9 ovan inte lämnats. Om sådana förslag kommer styrelsen tillhanda innan bolagsstämman kommer dessa omedelbart hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev Turegatan 10, 1tr, Stockholm och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Eventuella förslag enligt ovan kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.naxs.se samt framläggas på bolagsstämman.

Stockholm i november 2013
Styrelsen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)