Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

En valberedning i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) har i enlighet med de principer som fastställdes vid årsstämman 2015 utsetts bestående av Didrik Hamilton, som representerar sig själv, Amaury de Poret som representerar QVT Financial L.P. samt NAXS styrelseordförande John Chapman. Till ordförande i valberedningen utsågs Didrik Hamilton. Valberedningen kan kontaktas via e-post: soffloch.advice@gmail.com.

A nomination committee for NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (the “Company” or “NAXS”) has been appointed in accordance with the principles established by the annual general meeting 2015 and consists of Didrik Hamilton, representing himself, Amaury de Poret, representing QVT Financial L.P. and NAXS’s chairman John Chapman. Didrik Hamilton was appointed chairman of the nomination committee. The nomination committee can be contacted via e-mail: soffloch.advice@gmail.com.

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt eventuella styrelsesuppleanter

The proposal of the nomination committee for election of chairman of the meeting, determination of the number of members of the board, determination of the fees to be paid to the members of the board and auditor, as well as election of members of the board, chairman of the board and auditor as well as any deputy members of the board

Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

 •   Till ordförande på årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck.

 •   Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av tre (3) ordinarie

  ledamöter och inga suppleanter.

 •   Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 525.000

  kronor, varav 225.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 •   Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.

 •   Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Tony Gardner-Hillman, Andrew Wignall och

  John Chapman. Vidare föreslås omval av John Chapman till styrelsens ordförande.

  Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse framgår nedan. Information om de ledamöter som är föreslagna till omval återfinns på Bolagets webbplats (www.naxs.se).

  The nomination committee of the Company proposes that the meeting resolves in accordance with the following;

 •   Jesper Schönbeck, member of the Swedish Bar Association, is proposed to chair the annual general meeting.

 •   It is proposed that, for the period until the end of the next annual general meeting, the board shall consist of three (3) members without any deputy members of the board.

 •   For the forthcoming period of office, it is proposed that the members of the board shall be paid a total amount of SEK 525,000, of which SEK 225,000 shall be paid to the chairman of the board and SEK 150,000 shall be paid to each other member of the board

elected by the meeting and who is not employed by the Company. It is proposed that

auditor fees shall be paid in accordance with an approved invoice.

 •   The registered auditing company Ernst & Young AB is proposed to be re-elected as

  auditor.

 •   Tony Gardner-Hillman, Andrew Wignall and John Chapman are proposed for re-

  election as members of the board. It is also proposed that John Chapman is re-elected as chairman of the board.

The nomination committee’ s motivated statement regarding the proposal for the board composition can be found below. Such statement together with information about the board members who are proposed for re-election can be found on the Company’s website (www.naxs.se).

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017
The proposal of the nomination committee for principles for appointment of a nomination committee for the annual general meeting 2017 _____________________________________________________________________________ Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017 enligt följande.

The nomination committee proposes that the annual general meeting shall resolve to adopt the following principles for the appointment of a nomination committee for the annual general meeting 2017.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kontaktar de två, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin ledamot till en valberedning, vari även en styrelseledamot i Bolaget ska ingå som ledamot. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare, som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Valberedningens ordförande ska väljas av och bland valberedningens ledamöter, dock att styrelseledamot inte får vara ordförande i valberedningen.

The nomination committee shall have three members. The chairman of the board shall contact the two largest shareholders, with respect to voting power as per the end of the third quarter of the year. These two shareholders are offered to appoint one member each to the nomination committee, in which a member of the board also shall be a member. If any such shareholder chooses not to exercise its right to appoint a member, the right shall pass on to the shareholder who, after the aforementioned shareholder, has the largest shareholding. The chairman of the nomination committee shall be elected by and from the members of the nomination committee. However, a member of the board of the Company may not be chairman of the nomination committee.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och därmed upphör att vara en aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare, som baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, kommit att tillhöra de två största aktieägarna i Bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas.

If a shareholder, who has appointed a member of the nomination committee, sells a not insignificant part of its shareholding during the tenure of the nomination committee and thereby ceases to be a shareholder with rights to appoint a member of the nomination committee, the member appointed by such shareholder should resign from the nomination committee. Such member shall then be replaced by a member appointed by the shareholder

who, based on voting power following the sale, is one of the two largest shareholders in the Company. If such shareholder does not exercise its right to appoint a member of the nomination committee, the procedure above shall be applicable.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.
In the event a member no longer represents the shareholder who appointed him or her, or in any other way is dismissed from the nomination committee prior to the completion of the nomination committee’s work, such shareholder shall be allowed to appoint a new member of the nomination committee.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
No fees shall be paid to the members of the nomination committee. The nomination committee shall pursue the tasks that, according to the Swedish Code of Corporate Governance, are of the responsibility of a nomination committee.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
The motivated statement of the nomination committee regarding proposals for the board of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) _____________________________________________________________________________ Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet, bakgrund och en jämn könsfördelning som kan ställas på styrelsen i Bolaget.

The nomination committee has discussed the requirements for the board of the Company, in terms of competence, experience, background and equal gender representation.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av tre personer istället för fyra personer föregående mandatperiod, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i NAXS uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

The nomination committee’s assessment is that the proposed board, which is decreased from four members to three members, is appropriate in consideration of the Company’s operations, current stage of development and general state of affairs. Further to its assessment of the proposed board members’ independence, it is the view of the nomination committee that the proposed board of NAXS meets the independence requirements set forth by the Swedish Corporate Governance Code.

Valberedningen erkänner att den föreslagna styrelsen inte bidrar till att uppfylla målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. En av svårigheterna med att uppfylla målsättningen har varit att hitta kvinnliga styrelseledamöter med relevant erfarenhet av noterade investmentbolag med inriktning på private equity. I syfte att uppfylla den målsättning Svensk kod för bolagsstyrning uppställer ställde valberedningen förra året upp ett mål om att nominera minst en kvinnlig ledamot till styrelsen inför årsstämman 2016. Valberedningen har under året arbetat med att hitta kvinnliga kandidater för att på sikt verka för en jämn könsfördelning i styrelsen, men har ännu inte hittat någon lämplig kandidat. Valberedningen kommer att fortsätta, och intensifierar, sitt arbete med att rekrytera en kvinnlig kandidat till Bolagets styrelse, med ambitionen att nominera minst en kvinnlig ledamot till

styrelsen inför årsstämman 2017. Det noteras särskilt att valberedningens ordförande anser detta vara högst upp på valberedningens prioritetslista.
The nomination committee acknowledges that the proposed board does not contribute to the goal of an equal gender representation set forth by the Swedish Corporate Governance Code. One of the difficulties in fulfilling the aforementioned goal was to find female board members with the relevant experience of listed private equity investment vehicles. In order to achieve the goal set forth by the Swedish Corporate Governance Code, the nomination committee set out a target last year to propose at least one female board member for the 2016 annual general meeting. During the year, the nomination committee has worked on the recruitment of female candidates in its pursuit to strive for a gender balance on the board over time, but has not yet found a suitable candidate. The nomination committee will continue, and intensify, its work to recruit a female candidate for the Company’s board of directors, with the ambition to propose at least one female board member for the 2017 annual general meeting. It is specifically noted that the chairman of the nomination committee sees this as the number one priority for the nomination committee.

_______________________ Stockholm i april 2016

Stockholm, April 2016

Valberedningen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

The nomination committee of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)