Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.


Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i NAXS AB (publ)

The motivated statement of the nomination committee regarding proposals for the board of NAXS AB (publ) _____________________________________________________________________________ Valberedningen har diskuterat lämpliga krav för styrelsesammansättning och övervägt sådana faktorer som kompetens, erfarenhet, bakgrund och kön.

The nomination committee has discussed the appropriate criteria for Board composition and considered such factors as competence, experience, background and gender.

Valberedningen gör bedömningen att en utökning av styrelsens storlek till fyra personer istället för tre personer, är lämpligt med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i NAXS uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

The nomination committee believes that increasing the size of the Board to four members from three members, is appropriate considering the Company’s operations, current stage of development and general state of affairs. Further to its assessment of the proposed board members’ independence, it is the view of the nomination committee that the proposed board of NAXS meets the independence requirements set forth by the Swedish Corporate Governance Code.

Valberedningen satte förra året upp ett mål om att nominera minst en kvinnlig ledamot till styrelsen inför årsstämman 2017. Valberedningen konstaterar att det föreslagna nyvalet av Damhnait Ni Chinneide möter detta mål och främjar målsättningen om en jämn könsfördelning i Svensk kod för bolagsstyrning.

The nomination committee set a target last year to propose at least one female board member for the 2017 annual general meeting. The nomination committee notes that the proposed election of Mrs. Damhnait Ni Chinneide meets that target and furthers the goal of equal gender representation in the Swedish Corporate Governance Code.

_______________________ Stockholm i maj 2017

Stockholm, May 2017

Valberedningen för NAXS AB (publ)

The nomination committee of NAXS AB (publ)