Ordlista

Andelar i private equity fonder

Verkligt värde av gjorda utbetalningar till private equity fonder på balansdagen. Läs mer

Årgång (eng. Vintage)

Det år en fond börjar göra investeringar. Läs mer

Åtaganden till fonder

Åtaganden, eller utfästelser, till underliggande fonder att över en bestämd tidsperiod betala ett visst överenskommet belopp. Läs mer

Bokfört värde av fondinvesteringar

Marknadsvärdet av investeringar i underliggande fonder på balansdagen. Läs mer

Buyout

Buyout är en typ av private equity, eller riskkapitalinvesteringar som det också kallas, som innebär majoritetsinvesteringar i mogna bolag, normalt med starka kassaflöden. Läs mer

Carried Interest

Den del av den vinst som genereras vid försäljning av fondens investeringar som tillfaller Förvaltar-teamet (Management-teamet eller den s.k. General Partnern). 

Det finns olika ... Läs mer

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antal aktier på balansdagen. Läs mer

Fond/Private equity-fond/Limited Partnership

Private equity-fonder är ofta strukturerade i så kallade Limited Partnerships, vars närmaste svenska motsvarighet är kommanditbolag. I denna bolagskonstruktion förekommer det en General ... Läs mer

Förvaltningsavgift / Förvaltararvode (eng. Management Fee)

Den avgift som betalas av investerare i en fond (Limited Partners) för löpande förvaltning till dem som förvaltar fonden. Läs mer