Ordlista

General Partner/Förvaltare

Riskkapitalfonden är ett partnerskap som principiellt består av två parter, dels en Limited Partner (LP) som står för själva kapitalet och dels en General Partner ... Läs mer

Internränta (IRR)

Genom internräntan mäts investeringens årliga förräntning (avkastning). Räntan för varje enskilt år läggs till totalt investerat kapital och ... Läs mer

J-kurvan

Under de inledande åren visar vanligtvis en private equity-fond låg eller negativ avkastning. Denna tidsprofil för en fonds avkastning brukar benämnas ”J-kurveeffekten”. De första årens ... Läs mer

Likvida medel

Kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar med återstående bindningstid på understigande tre månader från balansdagen. Läs mer

Likvida medel per aktie

Likvida medel i relation till antalet utstående aktier på balansdagen. Läs mer

Limited Partner (LP)

Investerare i ett kommanditbolag (eng. Limited Partnership). Se Fond och General Partner. Läs mer

Nettokassa/nettoskuld

Likvida medel, kortfristiga placeringar, finansiella placeringar och räntebärande kort- och långfristiga fordringar med avdrag för räntebärande kort- och långfristiga skulder. Läs mer

Nuvarande åtaganden

Anskaffningskostnaden för fondandelar plus återstående åtaganden till private equity fonder. Läs mer

Portföljbolag

Ett bolag i vilket en private equity-fond har gjort en investering. Läs mer

Prioriterad avkastning (eng. Preferred return)

Den lägsta årliga avkastning som tillfaller Limited Partners innan förvaltaren, General Partner, erhåller någon andel av avkastningen. Läs mer