Ordlista

Private Equity/Riskkapital

Riskkapital är alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas f ... Läs mer

Saminvestering (eng. Co-investment)

Direktinvestering i portföljbolag tillsammans med en fond. Läs mer

Substansvärde

Totala tillgångar minskat med nettoskulden/ ökat med nettokassa (överensstämmer med eget kapital). Läs mer

Totala tillgångar

Samtliga tillgångar och skulder som inte ingår i nettoskulden, vilket är detsamma som balansomslutning med avdrag för tillgångsposter som ingår ... Läs mer

Total exponering mot private equity fonder

Total exponering mot private equity fonder består av verkligt värde av gjorda utbetalningar till fonderna samt av kvarstående investeringsåtagande. Läs mer